Ostheimer  Kuh schwarz


Stier schwarz 
      


Kuh schwarz stehend 
    


Kuh schwarz fressend 
    


Kalb schwarz stehend 
    


Kalb schwarz laufend 
    


Kalb schwarz trinkend 
    


Kalb schwarz fressend 
    


Kalb schwarz liegend 
    http://www.ostheimershop.com